logo hypotheekcarriere.nl

NVB (Nederlandse Vereniging van Banken)

Singel 236
1016 AB
Amsterdam

020 - 550 28 88
www.nvb.nl


Actief in

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) behartigt de gemeenschappelijke belangen van vrijwel alle Nederlandse banken.

Medewerkers
51
Profiel

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) behartigt de gemeenschappelijke belangen van vrijwel alle Nederlandse banken. Zij streeft naar een sterk, gezond en internationaal concurrerend bankwezen. Zij zoekt in overleg met toezichthouders, de overheid en belangenorganisaties naar oplossingen voor maatschappelijke en bancaire vraagstukken. ­

Ontstaansgeschiedenis
De NVB is in 1989 opgericht om de gemeenschappelijke belangen van de Nederlandse banken te behartigen. Tot die tijd onderhielden de in 1949 opgerichte Nederlandse Bankiersvereniging (NBV) en het in 1971 opgerichte College van Overleg van de gezamenlijke banken (CvO) het interbancaire overleg. Sinds de fusie in 2001 met de in 1947 opgerichte Werkgeversvereniging voor het Bankbedrijf (WGVB) behoort nu ook de sociaal-economische belangenbehartiging tot de taken van de NVB. Vrijwel alle in Nederland actieve banken, inclusief vestigingen van buitenlandse banken, zijn lid van de NVB.

Missie
De NVB streeft naar een sterk, gezond en internationaal concurrerend bankwezen in Nederland. Zij behartigt de gemeenschappelijke belangen van de banksector, streeft naar effectieve marktwerking en houdt rekening met de belangen van haar gesprekpartners.

Cultuur
Het bureau van de NVB is verantwoordelijk voor de dagelijkse activiteiten. De werkzaamheden zijn verdeeld over verschillende afdelingen die ieder tientallen gespecialiseerde, interbancaire (beleids)commissies en werkgroepen ondersteunen. Hierin hebben deskundigen van de banken zitting, zodat de inbreng vanuit de praktijk gewaarborgd is. Bij het bureau van de NVB werken 51 mensen (46,4 fte). Daarvan zijn er 19 (8 fte) werkzaam voor financiële organisaties waarvan de NVB het secretariaat voert.

­Taken van de NVB:
Er zijn veel onderwerpen die het belang van individuele banken overstijgen. De diversiteit aan gesprekspartners, het grote Europese belang en het continu veranderende landschap waarin het bankwezen opereert, vragen om bundeling van krachten. Daarom voert de NVB namens haar leden overleg met toezichthouders, de Nederlandse overheid en vele maatschappelijke en belangenorganisaties. Ook arbeidsvoorwaardenoverleg voor de banksector behoort tot de taken van de NVB. Voor de belangenbehartiging op Europees niveau is de NVB lid van de Banking Federation of the European Union.